30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-3

(Listening and Speaking for Personality Development)

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

2. สามารถฟังอย่างลึกซึ้งและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ

3. เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

2. ฟังอย่างลึกซึ้งและสรุปใจความสำคัญจากการฟัง

3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการ

4. ใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

 

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การฟังอย่างลึกซึ้งและสรุปใจความสำคัญจากการฟัง  เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟังและการพูด  การพัฒนาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด