จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน การคำนวณที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

          2. มีทักษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การบำรุงรักษา การปรับตั้ง การใช้เครื่องมือกลพื้นฐานตามคู่มือ

2.       คำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อนงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

3.       ลับคมตัด งานกลึง งานไส และงานเจาะ ตามคู่มือ

4.       ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก ตามคู่มือ

5.       เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน

6.       กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

7.       กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกล ชนิด ส่วนประกอบการทำงานการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น  การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอก เจาะรู และรีเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้ามีดกลึงปอก ดอกสว่าน