จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจสมบัติพื้นฐานของของไหล ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่ ชนิดของการไหล การไหลในท่อ

การไหลในทางน้ำเปิด พลังงานการไหล วัฏจักรของน้ำ

2. สามารถวิเคราะห์แรงดันของของไหลในสภาวะของไหลสถิตที่กระทำต่อพื้นผิว

3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการชลศาสตร์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของของไหล ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่ ชนิดของการไหล

การไหลในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด พลังงานการไหล วัฏจักรของน้ำ

2. วิเคราะห์แรงดันของของไหลในสภาวะของไหลสถิตที่กระทำต่อพื้นผิว

3. สืบเสาะความรู้และมีความละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับชลศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อประยุกต์ใช้กับงานก่อสร้าง

และรักษาสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของของไหล ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่ ชนิดของการไหล การไหล

ในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด พลังงานการไหล วัฏจักรของน้ำ