จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
          1. เข้าใจหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
          2. สามารถคำนวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ
และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานอาชีพ
          3. มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
และงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
 
สมรรถนะรายวิชา
         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา
แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
         2. คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานตามหลักการ
และทฤษฎี 
         3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
         4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
 
คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษา และปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ
พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ