จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ

          2. สามารถคำนวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ

          3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใช้ในชีวิต ประจำวันและสำนักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์

2. คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี ตามหลักการและทฤษฎี

3. สำรวจตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใช้ในชีวิต ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

4. ประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการในงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใช้ในชีวิต ประจำวันและสำนักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง