จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1 .มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

2. วิเคราะห์และเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

3. สร้างชุดคำสั่งตามขั้นตอนการแก้ปัญหา (Algorithm)

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

2.  เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิดที่สามารถ ใช้ได้ในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย