จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้งานโปรแกรมมัลติมีเดีย 
2. สามารถใช้โปรแกรมมัลติมีเดียในการสร้าง ตกแต่งภาพกราฟิกเสียง และวิดีโอ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้/การปฏิบัติงานด้วยความประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของแฟ้มข้อมูลเสียงและวิดีโอ การจัดการแฟ้มข้อมูลเสียงและวิดีโอ
3. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิก
4. บันทึกและตัดต่อเสียงและวิดีโอ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของข้อมูลภาพ เสียง และวิดีโอ หลักการของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ และบิตแมพ ภาพเคลื่อนไหว แฟ้มข้อมูลเสียง แฟ้มวิดีโอ ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก แฟ้มเสียง แฟ้มวิดีโอ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรมวาดภาพ การถ่ายภาพ การบันทึกเสียงและวิดีโอ การใช้ โปรแกรมตกแต่งภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมพ การใช้โปรแกรมตัดต่อเสียงและวิหดีโอ ทําการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อการพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์