จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจการใช้โปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

2. มีทักษะในการเขียนแบบวงจร  และวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. มีทักษะในการใช้เครื่องพิมพ์จากโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีตรอบคอบ  และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

2. เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  และวงจรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. ประเมินราคาแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรพิมพ์

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Visio  และโปรแกรมอื่นๆ  เช่น  Protel,  Orcad,  Proteus Professional,  PCB Wizard,  Altium Design  เป็นต้น  ออกแบบ  อ่านและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรพิมพ์ชนิดหน้าเดียวและหลายหน้า  ลายพิมพ์สัญลักษณ์ของอุปกรณ์  การพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์