จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

        1.เพื่อให้เข้าใจสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ        

        2.เพื่อให้เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารแหละโภชนาการ

        3. เพื่อให้มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยความมีวินัย

 

สมรรถนะรายวิชา    

         1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

         2.บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

         3.ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ

 

คำอธิบายรายวิชา

        ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอาหารและโภชนาการที่สร้าง

สมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบ

การออกกำลังกายกีฬาไทย-กีฬาสากล มีวินัยมีน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎกติกามีมารยาทในการดูละ

เล่นกีฬา