จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP
          2. ปฏิบัติการโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP
          3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตะหนักถึงคุณภาพของงานและมี              จริยธรรมในงานอาชีพ


สมรรถนะรายวิชา

1. ออกแบบโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ให้เหมาะสมกับงาน
2. ปฏิบัติการโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP ตามที่ได้ออกแบบ
3. ทดสอบโปรแกรมเว็บที่สร้างขึ้น

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการของการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รูปแบบ Client-Server การทำงานของ Web Server  การติดตั้งเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้พัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ลำดับขั้นตอนในการพัฒนาเว็บ  ข้อมูล ตัวแปร ตัวดำเนินการ  การควบคุมคำสั่ง  ฟังก์ชั่น  การจัดการแฟ้มข้อมูล คุกกี้ เซสชั่น  การรับส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม  การอัปโหลดไฟล์  การเชื่อมต่อและการใช้งานระบบฐานข้อมูล  การสร้างเว็บไซต์เพื่อประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ