จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
          1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML
          2. เขียนโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML
          3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตะหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
          1. ออกแบบเว็บเพจ
          2. เขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML ตามที่กำหน
          3. ทดสอบและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (Data Communication on Internet) มาตรฐานของเว็บ (Standards of Web) โปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับ World Wide Web วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเว็บ ภาษา HTML การจัดการข้อความ (Text) รูปภาพ (Picture) เสียง (Sound) วีดีโอ (Video) ตาราง (Table) ฟอร์ม (Form) เฟรม (Frame) การสร้างเว็บแบบไดนามิก DHTML การโปรแกรมเว็บด้วย Java Script Programming การจัดการ Variables,Operators,Control Statements,Object and Event handling การสร้างและการใช้งาน Cascade Style Sheet