จุดประสงค์รายวิชา 

1.       เพื่อให้เข้าใจความสำคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวิต

2.       เพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ

3.       เพื่อให้สามมารถนำหลักของทักษะต่างๆ ไปใช้ในการปฎิบัติตนให้เป็นคนดี มีคุณค่า และ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข

4.       เพื่อให้มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการพัฒนาทักษะชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.         เข้าใจหลักการพัฒนาทักษะชีวิต

2.         เลือก/ปฎิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้วยความตระหนักรู้ในจุดดี-จุดด้อยของตน

3.         สร้างสัมพันธภาพการสื่อสาร การตัดสินใจ และ แก้ไขปัญหาชีวิต ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิต

4.         พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณ์เหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และ วัย

 

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับ  ความสำคัญ  องค์ประกอบของทักษะชีวิต ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์  ความคิดสร้างสรรค์  ความตระหนักรู้ในตน  ความเห็นใจผู้อื่น  ความรับผิดชอบสังคม  การสร้างสัมพันธภาพ  การสื่อสาร  การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด  และการเลือกกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด