จุดประสงค์ รายวิชา   เพื่อให้
1.  เข้าใจ หลัก การจัดการองค์การหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต และหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2.  สามารถประยุกต์ ใช้ หลักการจัดการองค์การ  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทํางาน ในการจัดการงานอาชี พ
3.  มี เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน ประหยัด อดทนและสามารถทํางานร่วมกัน

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์ การหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  และหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2.  วางแผนการจัดการองค์การและเพิ Éมประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3.  กําหนดแนวทางจัดการความเสีÉยงและความขัดแย้งในงานอาชี พตามหลักการและสถานการณ์
4.  เลือกกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5.  ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ยวกับหลักการจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ  กลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิ ภาพการทํางาน การนํา
กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชี พ