จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการของเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานและกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์

2. สามารถวิเคราะห์กระบวนการและวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์

3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์และตระหนักถึงประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงาน และกระบวนการเทอร์โมไดนามิกส์

2. วิเคราะห์กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ และวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์

 

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและความหมายทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ แก๊สอุดมคติ กฎข้อ ที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี กระบวนการเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรทางเทอร์โม ไดนามิกส์