3103–2005  วัสดุและโลหะวิทยา (Materials and Metallurgy) 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้ าใจหลักการจําแนกสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางโลหะวิทยาของวัสดุ
2. สามารถตรวจสอบ ทดสอบสมบัติวัสดุในกลุ่มเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3. สามารถจําแนกลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางโลหะวิทยา
4. มีกิจนิสัยการทํางานด้วยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม 

สมรรถนะรายวิชา
1. หลักการจําแนกสมบัติทางกายภาพ ทางกล ทางเคมี และโลหะวิทยาของวัสดุ
2. ตรวจสอบ ทดสอบสมบัติวัสดุในกลุ่มเหล็กกล้ า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
3. ปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อนและทดสอบความแข็ง ให้ได้ ตามข้อกําหนด
4. เลือกโลหะตามสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางโลหะวิทยา มาใช้ให้เหมาะสมกับงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับหลักการจําแนกและเลือกใช้ วัสดุ  โครงสร้างอะตอม  ระบบและ
โครงสร้างผลึก ดัชนีมิลเลอร์ ทิศทางและระนาบในผลึก ข้อบกพร่องในผลึกการเปลี่ยนรูปร่างโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่การเติบโตของเกรน  การแข็ งตัวของโลหะ  โลหะผสม  เฟสและแผนภาพสมดุลของระบบหนึ่งธาตุ  สองธาตุ การปรับปรุงและควบคุมโครงสร้างชนิดต่างๆ ด้วยความร้อน มาตรฐานเหล็กหล่อ เหล็กกล้า และโลหะนอกกลุ่มเหล็กการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและมหภาค.