30103-2003  มาตรฐานงานเชื่อม   (Welding Code and Standards 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและการนําไปใช้ของมาตรฐานงานเชื่อมระบบต่าง ๆ
2. สามารถนํามาตรฐานงานเชื่อมระบบต่างๆ มาใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานอย่างรอบคอบและปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ยวกับหลักการและการนําไปใช้ของมาตรฐานงานเชื่อมระบบต่าง ๆ
2. เปรียบเทียบลักษณะของข้อกําหนดมาตรฐานงานเชื่อม
3. จัดทําเอกสารตามข้อกําหนดมาตรฐานการทดสอบช่างเชื่อมอาร์กลวดหุ ้มฟลักซ์  (SMAW)
เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) งานแผ่นและท่อ
4. จัดทําเอกสารตามข้อกําหนดมาตรฐานคุณภาพงานเชื่อมเหล็กกล้า อะลูมิเนียม
5. เลือกใช้แก๊สปกคลุมแนวเชื่อมตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานเชื่อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับข้อกําหนดของมาตรฐานงานเชื่อมและการนําไปใช้  นิยามศัพท์ เกี่ยวข้องกับการเชื่อม
กระบวนการเชื่อม  มาตรฐานการกําหนดกระบวนการและเทคนิคการเชื่อม การนําเอกสาร WPS PQR WQT 
ไปใช้ในงานเชื่อม