30103-2001  วัสดุในการเชื่อม   (Welding Consumable)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเลือกและใช้วัสดุประสานงานเชื่อม
2. สามารถจําแนกและเปรี ยบเทียบมาตรฐานว ัสดุประสานงานเชื่อมตามมาตรฐานต่าง ๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเลือกใช้ว ัสดุประสานงานเชื่อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ยวกับหลักการเลือกและใช้ว สดุประสานงานเชื่อม
2. วิเคราะห์อิทธิพลของสารพอกหุ้มลวดเชื่อมต่อคุณภาพรอยเชื่อม
3. เลือกวัสดุประสานตามชนิด ลักษณะและมาตรฐาน
4. เลือกแก๊สปกคลุมรอยเชื่อมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเลือกและใช้วัสดุประสาน ชนิดและลักษณะของวัสดุ ประสานที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ 
ชนิดหน้าที่และอิทธิพลของสารพอกหุ้มต่อคุณภาพของรอยเชื่อม  ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ( SMAW) ลวดเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม  (GTAW) ลวดเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) ลวดเชื่อมไส้ ลักซ์ ( Flux Core Wire) ลวดเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerge  Wire) ชนิด หน้าทีและอิทธิพลของแก๊สคลุมรอยเชื่อมทั้งแก๊สเฉื่อย  (Inert Gas) และแก๊สทําปฏิกิริยา(Active Gas) ต่อคุณภาพของรอยเชื่อม