30100-0011   งานเทคนิคและงานเครื่องมือกลพื้นฐาน (Technical Practice and Machine Tool) 

จุดประสงคฺรายวิชา เพื่อให้

1. เข้าในการเลือกใช้งานของวัสดุตามมาตรฐานในงานอุตสาหกรรม
2.เข้าใจหลักการเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊สเบื้องต้น
3.สามารถปฎิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส
4.สามารถปฎิบัติงานเกี่ยวกับร่างแบบ ตะไบ งานลับคมตัด งานเจาะ งานกลึง
5.มีกิจนิสัยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้อื่นด้วยความปราณีต รอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับรหัสวัสดุ สมบัติ การเลือกใช้งาน
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส
3. เชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส
4.ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส
5.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตะไบ งานลับคมตัด งานสกัด งานเจาะ งานกลึงตามแบบที่สั่ง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกียวกับวัสดุในงานอุตสาหกรรม รหัสวัสดุ สมบัติ การเลือกใช้งาน หลักการเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือกลเบื้องต้น งานเชื่อมไฟฟ้าและเชื่อมแก๊ส งานร่างแบบ งานตะไบ งานลับคมตัด งานสกัด งานเจาะ งานกลึงตามแบบและการประกอบ