30100-0117  การวางแผนและควบคุมการผลิต (Manufacturing Control and Planning)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.  เข้าใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2.  สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต
3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู ้ เกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2.  วางแผนและควบคุมการผลิตตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใช้หลักการกําหนดปริมาณการผลิต  การวางแผน
ระบบผลิตสินค้า การตัดสินใจ การพยากรณ์ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผน การผลิตรวม การใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตอย่างมี ประสิทธิภาพ การวางผังโรงงาน การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใช้เพิร์ท/ซี พี เอ็ม (PERT/CPM)  การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมต้นทุนการผลิต และการบริหารสินค้าคงเหลือ