20102-2106 ปรับประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 0 - 6 – 2 (Machine Tools Fitting)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจหลักการ มาตรฐาน วิธีการในงานขดู ปรับ การใช้เครื่องมือและการตรวจสอบ

2. ปฏิบัติงานปรับผิวงานด้วยวิธีการขูด ปรับ งานประกอบ

3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และ

ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. ปรับ ชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ

2. ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ

3. ตรวจสอบและทดสอบตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับ ชิ้นส่วนเครื่องมือกล แบบงานใช้เครื่องมือกลและอุปกรณ์ ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล ปรับผิวแนวราบ ผิวโค้ง ด้วยตะไบ เหล็กขูด หินเจียระไน หินขัดกระดาษทราย ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล

ตามแบบ ตรวจสอบและทดสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบตามหลักความปลอดภัย