ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะเสื้อและกางเกงบุรุษ การเลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์

ในการสร้างแบบ การคา นวณผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น การลองตัว และการแก้ไขข้อบกพร่อง