ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานแม่บานโรงแรม หนาที่ ความรับผิดชอบ มารยาทและจรรยาบรรณ

งานแม่บ้าน การประสานงานกับแผนกต่าง ๆ การทา ความสะอาดหองพัก การปูเตียง การจัดเตรียม เครื่องใช้

และอุปกรณ์สา หรับหองพัก การทา ความสะอาดและดูแลพื้นที่สาธารณะ และการบา รุงรักษา อุปกรณ์ที่ใช้ใน

การทา ความสะอาด