ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานซักรีด ห้องผาในโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบของงานซักรีด

การตรวจสอบและแยกประเภทของผ้า การซ่อมแซมผา การใช้อุปกรณ์และสารเคมี การทาความสะอาด

ผ้าชนิดต่าง ๆ การรับ - ส่งผ้า และฝึกปฏิบัติงานซักรีด