ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ชนิดของอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด การประกอบ

โครงสร้างผนัง ผลิตและติดตั้งบานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม ประมาณการหาปริมาณวัสดุของโครงสร้าง

บานประตู หน้าต่าง และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ค่าแรง ค่าดาเนินการ กาไร และสรุปราคา