สมรรถนะรายวิชา

            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต 

 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ ทั้ง  7  อย่าง

           3. การรับประกันซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์

คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับการการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิต  การเลือกใช้เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ ทั้ง  7  อย่าง เช่น ใบตรวจสอบ แผนภูมิควบคุมพาเรโต ฯลฯ ศึกษาการสร้างแผนควบคุมคุณภาพ การกำหนดแผนการ เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล    การดำเนินกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีระบบควบคุมคุณภาพ ความเชื่อถือได้ และการรับประกันซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์