จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

๑.  เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการ ชนิด หน้าที่ และการเลือกใช้งานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

          ๒.  เพื่อให้สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และการบำรุงรักษา

          ๓.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา    

          ๑.  เข้าใจหลักการทำงานระบบส่งกำลัง ชนิด และหน้าที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

๒.  เลือกชิ้นส่วนเครื่องจักรกลตามมาตรฐานกำหนดขั้นตอนถอดประกอบ สลักเกลียว ลิ่ม เพลา ตลับลูกปืนเฟือง สายพาน ล้อสายพาน

          ๓.  กำหนดพิกัดการสวมประกอบตามระบบพิกัดงานสวม

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับระบบส่งกำลังเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนที่ใช้ส่งกำลัง ระบบงานสวม ชนิด รูปแบบ ลักษณะการใช้งานของโบลต์และนัต เพลา ลิ่ม ตลับลูกปืน เฟือง สายพานและพูลเลย์ ลูกเบี้ยว คลัตช์ คับปลิ้ง เบรก การถอดประกอบและการบำรุงรักษา