ศึกษาหลักการของเวกเตอร์  การหาแรงลัพธ์จากเวกเตอร์  โดยวิธีการต่าง ๆ  และการสมดุลโดยวิธีการต่าง ๆ   และนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตข้างหน้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด