จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.เข้าใจหลักการทํางาน การใช้งาน ความปลอดภัย และการบํารุงรักษา เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด

2.ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด

3.มีกิจนิสัยในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

 

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องมือกล

2.เจาะ คว้านรูเรียบ กลึง กัด ชิ้นส่วนตามหลักการและกระบวนการ

3.ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ

 

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกล อุปกรณ์ประกอบ กลึงตกร่อง เจาะและคว้านรูเรียบด้วยรีมเมอร์ กลึงเกลียวสามเหลี่ยม กลึงเรียวกลึงเยื้องศูนย์ กัดผิวราบ กัดบ่าฉาก กัดร่อง การใช้เครื่องมือวัดละเอียด และเครื่องมือตรวจสอบ การบํารุงรักษาเครื่องมือกลและปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย