จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.เข้าใจหลักการและคุณลักษณะของภาพกราฟิก
2.มีทักษะในการใช์โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมและทํางานด้วยความรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย
 
สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและคุณลักษณะของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมป
2.สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของภาพกราฟิกหลักการและคุณลักษณะของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมป การสร้าง การจัดวางตามหลักองค์ประกอบศิลป์การใช้สีตามทฤษฎีสีและตกแต่งภาพกราฟิก การจัดการแฟ้มภาพกราฟิกการใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก