จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการออกแบบเว็บไซต์ 

2. มีทักษะในการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา HTML5 

3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมและทํางานด้วยความรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและการออกแบบเว็บไซต์

2. ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา HTML5 

3. ทดสอบการทํางานและอัพโหลดเว็บไซต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา HTML5 การตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพหรือสื่อต่าง ๆ การสร้างตาราง การสร้างเฟรม การออกแบบและสร้างฟอร์ม การสร้างการเชื่อมโยงในแบบต่าง ๆ การแทรก Java Script การทดสอบการทํางานของเว็บไซต์ การอัพโหลดเว็บไซต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์