จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให์ 

1. เข้าใจหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. มีทักษะในการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. มีทักษะในการตรวจสอบการทํางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติมและทํางานด้วยความรอบคอบ ถูกต้องและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

3. ตรวจสอบการทํางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ตัวกลางเชื่อมต่อระบบเครือข่าย OSI Model โปรโตคอลระบบเครือข่าย หลักการของ IP Address รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบเครือข่าย ตรวจสอบ แก้ไขการทํางาน และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์