จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลักการของระบบฐานข้อมูล 

2. มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูล 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์จัดการฐานข้อมูล 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้หลักการระบบฐานข้อมูล 

2. สร้างฐานข้อมูล ตารางข้อมูล แบบสอบถามและรายงานข้อมูล 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล ตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง การสืบค้น แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล การสร้างฟอร์ม และรายงาน ข้อมูล