จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการออกแบบเว็บไซต์ 
2. มีทักษะในการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา HTML 
3. มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการทํางานอย่างเป็นระบบ
 
สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของเว็บไซต์และการออกแบบ
2. ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา HTML
3. ทดสอบการทํางานและอัพโหลดเว็บไซต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์
คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของเว็บไซต์การออกแบบเว็บไซต์และสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม ภาษา HTML การตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพหรือสื่อต่าง ๆ การสร้างตาราง การสร้างการเชื่อมโยง ในแบบต่าง ๆ การสร้างเฟรม การออกแบบและสร้างฟอร์ม การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ การอัพโหลด เว็บไซต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์