จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการการจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่าย
2. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช์ระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ


สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการจัดการฐานข้อมูลบนเครือข่าย
2. เขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย


คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย โดยใช้ Database Engine การเขียนโปรแกรมแบบ Client Server หรืออื่น ๆ การสํารองข้อมูล การกําหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การรักษา การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล