จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน

2. สามารถออกแบบคานพื้นบันไดเสาและฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก

3. มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. ออกแบบ คาน พื้น เสาและฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำหนักที่กระทำต่อชิ้นส่วนของโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กออกแบบคานพื้นบันได เสาและฐานรากโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน