จุดประสงค์รายวิชา 

    1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์วงจรและโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

    2. มีทักษะในการวัดและทดสอบวงจรและโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ

    3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 สมรรถนะรายวิชา

    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับของโครงข่ายไฟฟ้า

            2. วัด ทดสอบ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับของโครงข่ายไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า

            3. วิเคราะห์ผลการทดสอบ ผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับของโครงข่ายไฟฟ้าและวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า

 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้ากระตรงและกระแสสลับ  คุณลักษณะทางไฟฟ้าผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับของวงจรตัวต้านทาน  คาปาซิเตอร์  และอินดักเตอร์  วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ  วงจรเรโซแนนซ์  ฟิลเตอร์  พารามิเตอร์ของวงจรสองทางเข้าออก ระบบไฟฟ้าสามเฟส  วงจรทรานสฟอร์เมอร์  วงจรคับเปิล  และฮาร์โมนิกส์ในระบบไฟฟ้า