จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

          2. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อบังคับของกฎหมาย

          3. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง ปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ   ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของ วิชาชีพที่มีต่อสังคม