จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          ๑. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม เอ็นซี ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี

          ๒. เขียนโปรแกรมงานกัด  งานกลึง และจำลองการทำงานของโปรแกรม (Simulation)

          ๓. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ  มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย โดย

ตระหนักถึงคุณภาพงาน

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี

2.       วางแผนงานและลำดับขั้นตอน เขียนโปรแกรมเอ็นซี งานกัดและงานกลึง

3.       ปฏิบัติงานกัดด้วยคำสั่งการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง  เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) และ

คำสั่งวัฏจักร ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกัด

4.       ปฏิบัติงานกลึงด้วยคำสั่งการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง เส้นโค้ง  โปรแกรมย่อย (Sub Program) และ

คำสั่งวัฏจักรแบบ Straight Taper Face  คำสั่งวัฏจักรอื่น  ตรวจสอบและแก้ ไขโปรแกรมงานกลึง

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี วางแผนงานและลำดับขั้นตอน การเขียนโปรแกรมเอ็นซี  งานกัดและงานกลึง เลือกใช้เครื่องมือตัด ชดเชยรัศมีเครื่องมือตัด กำหนดศูนย์งาน  การเขียนโปรแกรมเอ็นซีและจำลองการทำงานของโปรแกรม (Simulation)  ปฏิบัติงานกัดด้วยคำสั่งการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program)  และคำสั่งวัฏจักร Mirror  Scaling Datum Shift Drilling Tapping Boring Slot and Pocket  ตรวจสอบและแก้ ไขโปรแกรมงานกัด   ปฏิบัติงานกลึงด้วยคำสั่งการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง  เส้นโค้ง  โปรแกรมย่อย (Sub Program)  และคำสั่งวัฏจักรแบบ Straight Taper Face  คำสั่งวัฏจักร (Cycle) Turning Facing Pattern  Repeating  Contour  Finishing Threading Drilling  Grooving Part-off ตรวจสอบและแก้ ไขโปรแกรมงานกลึง