จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1.  เพื่อให้มีความเข้าใจชนิด อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ ท่อร้อยสาย รางเดินสาย แผงจ่ายไฟ ตู้ควบคุมไฟฟ้า การติอระบบล่อฟา และระบบสายดิน

          2.  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง เดินสาย ทอรอยสายไฟฟา รางเดินสาย แผงจายไฟ

               และตูควบคุมไฟฟา การบริการ ตรวจซอมและบํารุงรักษา

3.  เพื่อใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มีความตระหนักถึง

               คุณภาพของงานและมีจริยธรรม

สมรรถนะรายวิชา    

1.  เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในงานติดตั้ง

2.  ติดตั้งเดินสายไฟฟาในอาคารและในโรงงาน

3.  ตรวจสอบและตรวจซอมแกไขระบบไฟฟาในอาคารและในโรงงาน


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช์ในงานติดตั้งท่อร้อยสาย รางเดินสาย

สวิตซ์ตัดตอน เซอร์กิตเบรกเกอร์  อุปกรณ์ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า หาขนาดตัวนํา ขนาดบัสบาร์ การติดตั้ง  บัส

บาร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ในตู็ควบคุมและแผงจ้ายไฟ ติดตั้งระบบสายดิน ตรวจซ่อม แก็ไขบํารุงรักษา

ระบบไฟฟ็า ในอาคารและในโรงงาน