จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นตามมาตรฐาน
         2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน
         3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพงาน ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ แบบสั่งงานการผลิต หลักการ สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สั่งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
         2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สั่งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ แบบสั่งงานการผลิต หลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สั่งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัดโลหะ แม่พิมพ์ต่อเนื่อง แม่พิมพ์ขึ้นรูป สเก็ตซ์ เขียนแบบสั่งงานการผลิต ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน ตระหนัก ถึงคุณภาพงาน มีความประณีต รอบคอบ