จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เพื่อให้มีความเข้าใจสัญญาลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมาตรฐานต่าง ๆ

          2. เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

          3. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

          4. มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบสะอาด ตรงต่อ

              เวลา มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ

 

สมรรถนะรายวิชา    

            1. เข้าแสดงความรู้เกี่ยวกับสัญญาลักษณ์โครงสร้างและหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  

            2. เลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทกเตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  

            3. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ 1เฟส และ 3เฟส

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า สัญญาลักษณ์ตามมาตรฐาน IEC DIN ANSI การเลือกขนาดของสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทกเตอร์ หลักการเริ่มเดินและควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1เฟส และ 3เฟส การต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การควบคุมความเร็ว การควบคุมแบบเรียงลำดับ การกลับทิศทางหมุนด้วยวิธีต่างๆและการลดกระแสขณะเริ่มเดิน