จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.    เข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพในการทำงาน  และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

2.    สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยการประยุกต์ใช้หลักการจัดองค์การ การเพิ่ม 

    ประสิทธิภาพขององค์การ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3.    มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน

    ประหยัดอดทน และสามารถทำงานร่วมกันได้

 

สมรรถนะรายวิชา

1.    แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์การ การบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

2.    วางแผนการจัดองค์การและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การตามหลักการ

3.    กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์

4.    เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตามหลักการบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

5.    ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

 

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ