จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

          2. มีทักษะในการใช้  ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

          3. มีทักษะในการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต

          4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา    

          1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

          2.       เลือก  และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายตามคู่มือ

          3.       ปรับแต่ง  บำรุงรักษาระบบปฏิบัติการเครือข่ายตามข้อกำหนด 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย  การปรับแต่งและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย  การรับ – ส่งข้อมูลบนเครือข่าย  การใช้บริการอินเทอร์เน็ต  การดูแลรักษาระบบเครือข่าย  และความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย