จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

     1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล

     2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล

     3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

สมรรถนะรายวิชา

     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการระบบจัดการฐานข้อมูล

     2. ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตามหลักการของการจัดรูปแบบบรรทัดฐาน

     3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล

 

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล แบบจำลองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ รูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การเกิดภาวะพร้อมกัน และการกู้คืน การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน กรณีศึกษา