จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

          1. เข้าใจหน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ

          2. มีทักษะในการประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

          3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและจริยธรรมในงานอาชีพ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม     

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ

          2. ประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา     

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ การใช้งานระบบปฏิบัติการ การปรับแต่งระบบ การจัดการเกี่ยวกับแฟ้ม การใช้โปรแกรมยูทิลิตี การรักษาความปลอดภัยของระบบบน Platform

ต่าง ๆ