จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. เข้าใจหลักการ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

         2. สามารถคำนวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

          3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิตและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

         2. คำนวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง โมเมนต์และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ตามหลักการและทฤษฎี

         3. สำรวจตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับ แรง และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          4. ประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานเครื่องกล และการผลิตในงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง