จุดประสงค์รายวิชา

1. ปลูกฝังแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
2. สามารถกำหนดเป้าหมาย และรู้หลักการเขียนแผนธุรกิจ
3. มีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจและการเป้นผู้ประกอบการ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี จัดทำแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  และนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับสังคมและชุมชนได้ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของธุรกิจ  ภาษีธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง