จุดประสงค์รายวิชา 

1. เข้าใจคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรย่านความถี่ต่ำ

2. เข้าใจหลักการวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรย่านความถี่ต่ำ

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปราณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟต

2. วิเคราะห์วงจรแหล่งจ่ายกำลังและวงจรขยายความถี่ต่ำ

3. ออกแบบวงจรแหล่งจ่ายกำลังและวงจรขยายความถี่ต่ำ

4. วัดและทดสอบวงจรด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติคุณสมบัติทางไฟฟ้า พารามิเตอร์และการใช้งาน การให้ไบแอส การวิเคราะห์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟต การแปลความหมายจาก Data Sheet การออกแบบวงจรแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า วงจรขยายในย่านความถี่ต่ำสำหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายสัญญาณป้อนกลับแบบลบและวงจรขยายกำลัง