จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความเข้าใจหลักการในการใช้เครื่องมืองานระดับ การใช้กล้องระดับ การทำระดับแบบต่าง ๆ

2. มีความสามารถในการทำระดับในงานก่อสร้าง และเส้นชั้นความสูง คำนวณดินตัดดินถม

3. มีกิจนิสัยการทางานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สมรรถนะรายวิชา    

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้กล้องระดับทำงานระดับ

          2. สำรวจงานระดับเส้นชั้นความสูงและ คำนวณปริมาณงานดิน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของกล้องระดับ การทำระดับ เครื่องมือที่ใช้ในการทำระดับ การใช้กล้องระดับ การทำระดับแบบต่าง ๆ เส้นชั้นความสูง การคำนวณดินตัดดินถม การทำระดับในงานก่อสร้าง การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานระดับ