จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

          1. เข้าใจหลักการอินเตอร์เฟส

          2. มีทักษะในการเลือกใช้บอร์ดวงจร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์

          3. มีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่องเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

          4. มีกิจนิสัยในการคิดทำงานด้วยความเรียบร้อยเป็นลำดับและปลอดภัย

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม     

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอินเตอร์เฟส

          2. ประยุกต์และพัฒนางานด้วยซอฟต์แวร์กับการอินเตอร์เฟส

คำอธิบายรายวิชา     

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอินเตอร์เฟสกับบอร์ดวงจร ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอินเตอร์เฟส การควบคุมไฟวิ่งอักษรวิ่ง สเตปปิงมอเตอร์ การแสดงผลโดยใช้พีซีหรือไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดเดียว